Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Všeobecné podmienky a podmienky spracovania osobných údajov

v zmysle Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

Účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov sú určené prevádzkovateľom (podnikateľom), a to:

Qspot s.r.o., so sídlom Vígľašská 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, (ďalej len „Qspot“)

Z tohto dôvodu si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné kontaktné údaje pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

Qspot s.r.o.
so sídlom Vígľašská 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-maile: gdpr@qspot.sk, prípadne na telefónnom čísle: 0948 89 89 83.

2. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

3. Aký je rozsah, účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov?

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely, na základe týchto právnych základov a po túto dobu:

Účel Právny základ Kategória osobných údajov Doba uchovávania
Uzavretie zmluvy, možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služieb) zákazníka, vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy Bežná kategória osobných údajov, najmä: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát), telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové údaje (banka, číslo účtu, IBAN), IČO, DIČ, IČ DPH Desať (10) rokov
Priamy marketing - Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a vytvorenie databázy adresátov ponúk vlastných tovarov a služieb článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa V zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa, pričom oprávneným záujmom prevádzkovateľa v tomto prípade je záujem na odprezentovaní vlastných tovarov a služieb existujúcim zákazníkom, a teda podpora predaja vlastných tovarov a služieb. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. Bežné osobné údaje, najmä: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát), telefónny kontakt, e-mailový kontakt Tri (3) roky
Ponuka tovarov a služieb v prípadoch, ktoré nespadajú pod priamy marketing, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely Bežné osobné údaje, najmä: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát), telefónny kontakt, e-mailový kontakt Tri (3) roky
„Kontaktné informácie“ – vybavovanie otázok a dopytov dotknutých osôb zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.poradie.sk článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely Bežná kategória osobných údajov, najmä: meno, e-mail, telefón, obsah správy Po dobu, po ktorú bude mať klient aktívny užívateľský účet na stránke www.poradie.sk, najneskôr po dobu desať (10) rokov
Cookies na webovej stránke www.poradie.sk – zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, obnovenie hesla ku kontu článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely Bežná kategória osobných údajov Podľa nastavenia internetového prehliadača dotknutej osoby
Identifikácia poskytovateľa služby (zverejnenie jeho údajov), a to na webovej stránke www.poradie.sk, za účelom jeho identifikácie, zaradenia klienta do poradia, rezervácie termínu, požiadania o recept článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (v prípade poskytovateľov služieb, s ktorými je uzavretá zmluva)

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (v prípade poskytovateľov služieb, s ktorými nie je uzavretá zmluva) Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem na zabezpečení predmetu plnenia, na ktoré sa prevádzkovateľ zaviazal vo vzťahu k inému subjektu, než je poskytovateľ služby, pričom tento iný subjekt má záujem na efektívnom a hospodárnom objednávaní a vyvolávaní klientov na jednotlivých pracoviskách v zariadeniach poskytovateľa služby, poskytnutie dostatočne jasných a zrozumiteľných údajov klientom pre identifikovanie konkrétneho pracoviska za účelom využitia objednávacieho a vyvolávacieho systému, ktorý je zavedený u poskytovateľa služby. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.
Bežná kategória osobných údajov, najmä: Titul, meno, priezvisko, špecializácia, adresa, telefónne číslo, e-mail, prevádzkové hodiny, údaj o dovolenke, voľné termíny počas prevádzkových hodín, údaje na vyvolávacej obrazovke, údaje ohľadom zaradenia do poradia Po dobu, po ktorú sa bude využívať zariadenie Qspot Box, prípadne operačný systém či iná služba na stránke www.poradie.sk, najneskôr po dobu desať (10) rokov
Registrácia klienta a vytvorenie užívateľského účtu klienta na webovej stránke www.poradie.sk a akékoľvek ďalšie prihlásenie sa klienta do jeho užívateľského účtu, a to za účelom zaradenia klienta do poradia k poskytovateľovi služby, objednanie termínu u poskytovateľa, požiadanie o recept a využívanie ďalších možností aktivít na webovej stránke www.poradie.sk článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Bežná kategória osobných údajov, najmä: e-mail, heslo, meno, priezvisko, telefón, údaj o objednanom termíne, údaj o poradí klienta, dôvod návštevy poskytovateľa služby, číslo pridelené klientovi Osobitná kategória osobných údajov, najmä: údaje uvedené v recepte Po dobu, po ktorú bude mať klient aktívny užívateľský účet na stránke www.poradie.sk, najneskôr po dobu desať (10) rokov

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

4. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou subjektov, ktoré zabezpečujú účtovné služby, IT služby, cloudové služby, poštové a zasielateľské služby a pod., a z tohto dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a v prípade sprostredkovateľa aj povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

5. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

6. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

6.1 Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.2 Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.3 Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

6.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

  • ste napadli správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

6.5 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.7 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať (resp. odvolanie svojho súhlasu môžete kedykoľvek realizovať) prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

7. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

8. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás, prípadne z verejne prístupných registrov.

9. Spracúvanie súborov cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa. Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formulárov na stránke www.poradie.sk. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. tlačidla na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na Facebook, Instagram. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb. Taktiež si dovoľujeme uviesť, že na sociálnej sieti Facebook máme vytvorenú fanúšikovskú stránku – užívateľský účet Qspot, a teda za týmto účelom využívame platformu prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Ireland, pričom si vás dovoľujeme upozorniť, že pri návšteve tejto fanúšikovskej stránky môže dôjsť zo strany spoločnosti Facebook Ireland k zbieraniu údajov o Vašej osobe, a to prostredníctvom súborov cookies. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete. Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies, pričom takéto nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies. Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

10. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

11. Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sa môžu príležitostne zmeniť, Vaše práva, ktoré zaručujú tieto podmienky, však nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu obmedzovať. Všetky zmeny podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. O prípadných významných zmenách podmienkach o ochrane osobných údajov budú používatelia vopred informovaní primeraným spôsobom, najmä zverejnením na webovej stránke www.poradie.sk.

Tieto podmienky sú platné od 20.03.2019.